Gió mưa xào xạc lá xoài,
Ai đưa duyên bạn lạc loài đến đây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001