Gió mùa thu mây mù trăng tối,
Anh không nhớ lời thệ hải minh sơn.
Nay đà có vợ có con,
Phỉnh duyên em từng chặng, lỡ mối tô son ai đền?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001