Gió đưa trăng, trăng thanh vằng vặc,
Trăng đưa gió, gió mát hiu hiu.
Ngày rày anh được chỗ tân yêu,
Nghĩa nhơn hồi trước em kêu thấu trời!
Uổng công em cặn kẽ mấy lời,
Uổng công trao thuốc, trao trầu,
Uổng công nóng lạnh nhức đầu em thăm,
Uổng công mang tiếng mang tăm,
Uổng công lụm cụm ba bốn năm với chàng.
Hồi nào ngăn ngả đón đàng,
Bây giờ hỏi thiệt bạn vàng thương ai?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001