Gió đưa tàu chuối tan tành,
Em đem duyên đi bán bốn cửa thành không ai mua.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001