Gió đưa mười tám lá xoài,
Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001