Gió đưa cành bưởi cành bòng,
Gió đưa cô ấy vào lòng cậu kia.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001