Gió đưa bụi chuối sau hè,
Bụi môn trước cửa, ai dè em hư.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001