Giã quán nem ai thèm rượu lạt,
Rượu lạt hết rồi, người bạc hết thương.


Khảo dị:
Giữa quán nem ai thèm rượu lạt,
Rượu lạt hết rồi, người bạc hết thương.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001