Giã chàng cho thiếp hồi hương,
Kẻo cha mẹ thiếp trăm đường ai bi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001