Giàu thì cơm cháo bổ lao,
Khó thì đánh điếu thuốc lào cầm hơi.


Khảo dị:
Giàu thì cơm gạo bổ lao,
Khó thì đánh điếu thuốc lào ngậm hơi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001