Giàu như người ta cơm ngày ba bữa,
Đói như mình đây cũng đỏ lửa ba lần.
Xích lại đây cho xa cũng như gần,
Dù cháo rau qua bữa, hai chữ tương thân ta mạ vàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001