Giàu người ta nhà rường, đá tảng, cửa ván xây thành
Hai đứa mình đói khó, bát đá mâm đan
Dù có đoạ cơ thất vận, gác lên chàn khỏi lo


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001