Giàu người ta ăn chả phụng nem công,
Khó chi hai đứa mình đã khó, hái ngọn rau má bắt con đam đồng ăn chung.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001