Giàu ba mươi tuổi chớ mừng,
Khó ba mươi tuổi em đừng có lo.
Khó ba mươi tuổi chớ lo,
Giàu ba mươi tuổi chửa cho rằng giàu.


Khảo dị:
Giàu ba mươi tuổi chớ mừng,
Khó ba mươi tuổi em đừng vội lo.
Giàu ba mươi tuổi chớ mừng,
Khó ba mươi tuổi con đừng vội lo.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)