Ghe anh trở bến cắm sào,
Nghe em có chốn anh nhào xuống sông.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009