Gan vàng chẳng cắt mà đau,
Cách em một phút ruột ràu như dưa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001