Gởi thơ em lậu bạn cười,
Gởi lời có thấu cho người đặng không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001