Gọi là chút nghĩa trầu vàng,
Xin em giữ gìn chung thuỷ, chớ phụ phàng qua chi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001