Gặp nhau giữa quãng đường này,
Xóm làng thì ngái, mẹ thầy thì xa.
Lấy ai định liệu cho ta?
Mặt lại nhìn mặt, tay đà cầm tay.


Khảo dị:
Gặp em giữa chốn đò này,
Anh em thì vắng mẹ thầy thì xa.
Lấy ai định liệu cho ta?
Mặt đà nhìn mặt, tay đà cầm tay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001