Gặp nhau ở ngã ba Sình,
Anh xuôi em ngược đem tình nhớ thương.


Khảo dị:
Gặp nhau ở ngã ba Sòng,
Anh xuôi em ngược đem lòng nhớ thương.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001