Gặp nhau đây hội ngộ tương phùng,
Gái thuyền quyên đang lạ, trai anh hùng chưa quen.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001