Gặp em giữa chốn đò đưa,
Trách trời vội tối, phân chưa hết lời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001