Gặp cơn trời đất thanh nhàn,
Tấm lòng hồ thỉ băng ngàn vui chơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001