Gặp đây hỏi khách má đào,
Còn không hay đã nơi nào xứng cân?
Gặp đây hỏi khách Châu Trần,
Còn không hay đã Tấn Tần cùng ai?
Gặp đây hỏi khách Chương Đài,
Còn không hay đã có ai vin cành?
Gặp đây hỏi khách xuân xanh,
Có nên thì nói cho tình được hay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001