Gẫm mình chưa mấy xuân thu,
Sầu vương đã chịu, oán thù đã mang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001