Gần thì rầy viếng, mai thăm,
Xa xôi cách trở một năm vài lần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001