Gái khôn tránh khỏi đò đưa,
Trai khôn tránh khỏi vợ thừa người ta.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009