Gà đã giục khách anh hùng,
Nước non để chữ tương phùng về sau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001