Eo truông cách trở khó qua,
Tam Đa là một, Đại Hoà là hai.


Tam Đa, Đại Hoà: thuộc huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, có tiếng nhiều cọp, ai đi qua cũng sợ.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001