Em xuôi chợ tỉnh đóng giường tám thang.
Giường dọc em đặt gối ngang,
Bốn chân bịt bạc, tám thang chạm rồng.
Bây giờ em lo đã xong,
Xin chị nhận lấy kẻo lòng hồ nghi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001