- Em xin cái quạt nhài đồng,
Của bạn em trả, của chồng em xin.
- Được là cái quạt nhài thau,
Thì anh quyết để cho nhau cầm liền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001