Em về kẻ bể với anh,
Chắp gai đan lưới cho thanh con người.
Đất để bẻ là đất ăn chơi,
Không giàu cũng khá, ở trên đời bóng đá chân chim.
Chưa vợ anh mới đi tìm,
Ra đường lại gặp được em chưa chồng.
Em chưa chồng đã đành một lẽ,
Anh chưa vợ từ bé đến nay.
Tình cờ ta gặp nhau đây,
Bên đông thì bể, bên tây thì cồn.
Bên trên thì có núi Trường,
Bên ngoài hòn Nẹ, cô nường nghĩ sao?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001