Em về em lại ra ngay,
Chàng đừng tưởng gió trông mây mà phiền.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)