Em về dệt cửi trên khung,
Để anh đọc sách cùng chung một đèn.
Vải em em bán lấy tiền,
Em mua lụa liền may áo cho anh.
Trong thì lót tím, lót xanh,
Ngoài thêu đôi bướm lượn cành phù dung.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)