Em về anh có nhớ không,
Dạ em nóng nảy như xông lửa lò.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001