Em về Kẻ Chợ em coi,
Kìa dinh quan lớn, kìa chòi bắn cung.
Con ngựa hồng bao tiền, bao hậu,
Các quan trào áo bậu lưng đai.
Súng anh vác vai, hoả mai anh tọng nạp,
Anh bắn mai này đùng đùng dạ dạ,
Anh bắn mai này trả nợ nhà Vương.
Thương anh gối đất nằm sương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001