Em trèo đèo
Em lặn suối
Em qua lối nọ
Anh thì có thương
Huyện Tống Sơn có chàng Từ Thức
Rắp mon men lên cõi tiên đường
Rủ nhau len núi lên nương
Tìm thời chẳng thấy những thương cùng sầu
Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Làm cho tốn bấc hao dầu luống công
Thuyền nan chèo thẳng giữa dòng
Em mũi anh lái lên thác xuống ghềnh được không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001