Em thương anh, cha mẹ không cho,
Tìm nơi khuất tịch khóc no rồi về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001