Em như tấm vóc đại hồng,
Anh như chỉ kim tuyến thêu rồng nên chăng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001