Em như quả bí trên cây,
Đang tay mẹ ngắt, những ngày còn non.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001