Em như cá lẹp rút xương,
Gặp người quân tử giữa đường hỏi mua.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004