Em ngồi dựa chốn lầu hồng,
Vườn xuân rực rỡ, cam bòng tốt tươi.
Làm giàn cho bí leo chơi,
Hát dăm ba chuyện thử lời nam nhi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001