Em muộn chồng tại số đào hoa,
Anh mà muộn vợ tại mẹ cha không tiền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001