Em không tham nơi mâm thau bịt bạc, chén kiểu bịt vàng
Em chỉ tham nơi bát đá, mâm đan
Một mai thất cơ lỡ vận thế gian khỏi cười


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001