Em có chồng sao em chẳng cho hay,
Để anh lầm tưởng đêm ngày đợi mong.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001