Em buôn chi rồi lại bán chi,
Mười phiên chợ Phố em đi cả mười.
- Em buôn bạc rồi lại buôn vàng,
Mười phiên chợ Phố gặp chàng chín phiên.
Quý hồ gặp bạn cho liền,
Mười quan bán được chín tiền cũng đi.


Khảo dị:
Em buôn chi rồi lại bán chi,
Mười phiên chợ Phố em đi cả mười.
- Em buôn bấc rồi lại buôn vàng,
Mười phiên chợ Phố gặp chàng chín phiên.
Quý hồ gặp bạn cho liền,
Mười quan bán được chín tiền cũng đi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001