Em ơi ta nguyện nhau cùng,
Răng long, tóc bạc ta đừng quên nhau.


Khảo dị:
Em ơi ta nguyện nhau cùng,
Răng long, tóc bạc ta còn yêu nhau.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001