Em đi khắp trên chợ dưới sông,
Đố em biết được ngã ba Bông mấy đò.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001