Em đang giã gạo giong đèn,
Nghe tiếng anh hát như kèn thau ba.
Vội vàng em bốc gạo ra,
Đi ra than thở giao hoà cùng anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001