Em đừng bỏ tiếng bấc tiếng chì,
Anh dở chân vui bạn cũng nhớ khi em nhẹ lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001